Fractuur

Wat is een fractuur?

In de pols en hand bevinden zich in een kleine ruimte veel botstructuren en gewrichten. Een geringe verandering in de anatomie kan daardoor al aanzienlijke gevolgen hebben voor de functie van de hand. Wanneer er sprake is van een fractuur, is er vrijwel altijd ook sprake van weke delen schade. Hierbij is het weke delen letsel en de gevolgen van immobilisatie op deze weke delen bepalend voor het uiteindelijke functionele herstel. Door de ontwikkeling van geavanceerde operatie technieken kan er in de regel sneller gestart worden met trainen en inzetten van de hand. Handrevalidatie grijpt hierop aan, waarbij het gedoseerd belasten van de hand het natuurlijk herstel volgt.

 

Bij een fractuur is er sprake van een onderbreking van de continuïteit van het bot. Het kan gaan om een scheur in het bot, maar ook een breuk of verbrijzeling. Een fractuur in de onderarm of hand ontstaat meestal ten gevolge van een trauma. Bij hogere leeftijd is het valrisico groter en bestaat er een vergrootte kans op het ontstaan van een polsfractuur, zeker in combinatie met osteoporose. Op een jongere leeftijd treedt een fractuur vaak door een verkeers- of arbeidsongeval of ten gevolge van sport.

Wat zijn de symptomen?

Het klinisch beeld, in combinatie met medische beeldvormende techniek, geven uitsluitsel over het al dan niet aanwezig zijn van een fractuur. Daarnaast geeft dit een indicatie over de ernst van het letsel. Belangrijk hierbij is om na te gaan of er sprake is van dislocatie en instabiliteit van de fractuur en of het een inter- of intra- articulaire fractuur betreft. Wanneer er sprake is van een fractuur zal er altijd in meer of mindere mate sprake zijn van weke delen schade. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een fractuur kunnen zijn: een afwijkende stand, (asdruk-) pijn, zwelling en het niet meer kunnen gebruiken van de hand.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

Afhankelijk van bovenstaande symptomen wordt door de medisch specialist gekozen voor een conservatieve of operatieve behandeling. Hierbij speelt de complexiteit van het letsel, de prognose van de functionele inzetbaarheid en persoonlijke factoren een rol. Een voorbeeld van een conservatieve nabehandeling is een gipsspalk. Bij een operatieve behandeling kan er een plaat-osteosynthese geplaatst worden. Beide behandelingen kennen voor- en nadelen, die op basis van de specifieke situatie worden afgewogen. Bij de behandeling van fracturen is het belangrijk om enerzijds de fractuur te laten consolideren , en anderzijds gedoseerd te blijven bewegen om gevolgen van immobilisatie te voorkomen.

Handtherapie

De handtherapeut wordt zowel ingezet bij complex letsel als bij aanvankelijk eenvoudig letsel, maar waarbij sprake is van gecompliceerd verloop. Dit kan gericht zijn op fysiek herstel of het vergroten van de functionele inzetbaarheid.
Gezien de complexiteit van het letsel, en de noodzaak tot vroege interventie, heeft het inschakelen van een gespecialiseerde therapeut een belangrijke meerwaarde. Door de handtherapeut al in een vroeg stadium in te schakelen kunnen complicaties op de lange termijn voorkomen/ verminderd worden. De meest voorkomende gevolgen zijn deformiteiten, functieverlies van de musculatuur en het verlies van elasticiteit van kapsels, banden en pezen. De ernst van het letsel en de gevolgen voor het dagelijks leven bepalen de behandelwijze en welke middelen hierbij ingezet worden. Indien gewenst kan een spalk, ter mobilisatie of immobilisatie, meteen vervaardigd worden.

Duur

Afhankelijk van de ernst en lokalisatie van het letsel kan de behandeling enkele weken tot meerdere maanden in beslag nemen. De schade van de weke delen is hierbij in de regel bepalender dan het herstel van de fractuur. De progressie tijdens de behandeling wordt bepaald aan de hand van het klinische herstel en kan daarbij per persoon variëren.

Samenwerking artsen

Tijdens de nabehandeling is er regelmatig overleg met de verwijzend traumatoloog, orthopeed, plastisch chirurg of huisarts, waardoor de behandeling tijdig op elkaar afgestemd wordt. Bij het optreden van complicaties kan er snel ingegrepen worden.